06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ فروردين ١٤٠٠

امروز

شرح وظایف

 دفتر نظارت وظیفه ارزشیابی اساتید تمام وقت و مدعو دانشگاه را برعهده دارد. در مراحل ارتقا و تبدیل وضعیت اساتید تمام وقت دانشگاه، فرم های کیفیت تدریس ایشان را بر اساس اطلاعات موجود تهیه می کند.  ارزیابی داخلی و بیرونی گروههای آموزشی دانشگاه را برنامه ریزی و مدیریت می نماید

 همچنین دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان در این دفتر واقع است.

درراستای تمرکز زدایی در برخی از امور و  فعالیتها وزارت علوم، درسال 1386 مصوب گردید که وظیفه نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی بصورت استانی انجام گیرد و در هر استان یک هیات متولی نظارت بر موسسات آموزش عالی آن استان باشد. در سال1387 آیین نامه تشکیل هیات های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استانی به تصویب رسید و اعضای این هیات ها با حکم معاون آموزشی وزارت علوم به مدت سه سال تعیین گردید و دبیرخانه هیات نظارت استانی در دانشگاه مادر استان مستقر شد.

هیات نظارت استانی به عنوان نماینده تام الاختیار مجموعه نظارت و ارزیابی وزارت علوم وظیفه بازرسی، نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی موجود در سطح استان، بررسی وضع موجود ، نقاط  قوت، نقاط ضعف، امکانات بالقوه و بالفعل موسسات و تهیه گزارش از عملکرد آنها  را عهده دار است و از طریق اعزام گروههای بازدید کننده به موسسات این اهداف را دنبال می کند. معمولا بازدید از هر موسسه یکبار در سال انجام می گیرد و نتایج و اطلاعات بدست آمده از این بازدید ها در دبیرخانه هیات نظارت استانی جمع آوری می گردد .  ضمن تهیه یک بانک اطلاعاتی از وضعیت آموزش عالی استان امکان تصمیم گیری در خصوص احداث رشته های جدید، جذب دانشجو در رشته های مورد نیاز و مقاطع مختلف  با توجه به پتانسیل هر موسسه جذب اعضای هیات علمی مورد نیاز و تلاش برای رفع مشکلات و نواقص موسسات در سطح کلان فراهم می گردد. نتایج ارزیابی موسسات آموزش عالی اپس از بررسی نهایی در هیات نظارت استانی در قالب فرمهای خاص به دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی ارسال می گردد و در شورای گسترش آموزش عالی که مرجع تخصیص رشته های جدید به موسسات آموزش عالی است از این اطلاعات استفاده خواهد شد.  دبیرخانه هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان لرستان در دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه واقع است. علاوه بر نظارت بر موسسات آموزش عالی استان، رسیدگی به شکایات از موسسات آموزش عالی و نظارت برنقل مکان موسسات غیر انتفاعی بر عهده هیات نظارت استانی است.