06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

دوشنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٨

امروز

معرفی گروه نظارت،ارزیابی وتضمین کیفیت هیأت استانی

دکترنعمت شمس رئیس گروه نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی تلفن مستقیم: 33120737- 066 ایمیل: shams.n@lu.ac.ir
مهندس علی عباسی کارشناس گروه نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران سازه تلفن مستقیم: 33120332- 066 ایمیل: Ali_17032003@yahoo.com
حسن صالحی راد کارشناس گروه نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 33120332- 066 ایمیل:
سعید دلفان کارشناس گروه نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 33120332- 066 ایمیل:
دکتر خسرو عزیزی رئیس هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترا تلفن مستقیم: 33120100- 066 ایمیل:azizi.kh@lu.ac.ir
دکتر احسان رشیدیان نایب رئیس هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترا تلفن مستقیم: 33120088- 066 ایمیل:rashidian.e@lu.ac.ir
دکترنعمت شمس دبیر هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی تلفن مستقیم: 33120737- 066 ایمیل: shams.n@lu.ac.ir
دکتر محمد فیضیان عضو حقوقی هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترا تلفن مستقیم: 33120092- 066 ایمیل:feizian.m@lu.ac.ir
دکتر حسین فلاحی اصل عضوحقیقی هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترا تلفن مستقیم: 33120342- 066 ایمیل:falahi.h@lu.ac.ir
دکتر سعید فرح بخش عضوحقیقی هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترا تلفن مستقیم: 09166617471- ایمیل:farahbakh.h@lu.ac.ir
دکتر ایرج نیک پی عضوحقیقی هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترا تلفن مستقیم: 0916632265- ایمیل:nikpay.i@lu.ac.ir
دکتر محمدرضا حدادی عضوحقیقی هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترا تلفن مستقیم: 09188159360 ایمیل:haddadi.math@gmail.com
دکتر غلامرضا تاجبخش عضوحقیقی هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترا تلفن مستقیم: 09177326552 ایمیل:Tajbakhsh_gr@yahoo.com
دکتر بهزاد اتونی عضوحقیقی هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترا تلفن مستقیم: 09163682272- ایمیل:Behzad_atooni@yahoo.com
دکتر کیوان مرادی پور عضوحقیقی هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترا تلفن مستقیم: 3312- 066 ایمیل:Kayvan.mrp@gmail.com
کریم جوزایی عضو حقوقی هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 3312- 066 ایمیل:jozayisedkarim@yahoo.com
سهراب مظفری عضو حقیقی هیأت نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 3312- 066 ایمیل:s_mozafarinia@pnu.ac.ir