06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٦ فروردين ١٤٠٠

امروز

گزارش بازدید از مراکز آموزش عالی

برنامه بازدید های هیأت نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت استان از مراکز آموزش عالی استان لرستان

   دانلود : برنامه بازدیدهای هیات نظارت سالتحصیلی99-98.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : برنامه بازدیدهای هیات نظارت سال 98-8.pdf           حجم فایل 116 KB