06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩

امروز

شرح وظایف

شرح وظایف کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه:

  •  نظارت و ارزیابی مستمر بر کیفیت دانشگاه و تعیین میزان تحقق اهداف در ابعاد آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی، دانشجویی و اداری مالی و پشتیبانی.
  • هدایت و مشارکت فعالانه در ارزیابی برنامه های راهبردی و تدوین سند جامع دانشگاه
  • نظارت و ارزیابی برنامه های راهبردی عملیاتی دانشگاه و پایش مستمر و نظام‌مند میزان پیشرفت و تحقق برنامه ها
  •  تشکیل کارگروه‌های تخصصی نظارت، ارزشیابی و تضمین کیفیت با هماهنگی رئیس دانشگاه

  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا، آیین نامه ها دستورالعملها در تمام حوزه‌های فعالیت دانشگاه

  • مدیریت امور ارزیابی درونی واحد ها و گروه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

  • پیگیری و تحقق اقدامات ناشی از ارزیابی های درونی و بیرونی دانشگاه به منظور تدوین برنامه های بهبود کیفیت عملکرد معاونت ها، واحد ها و گروه های کاری دانشگاه

  • فراهم نمودن بستر مناسب برای ارزیابی بیرونی توسط نهادهای تخصصی دولتی و غیردولتی

  • ارزیابی و ارائه گزارش عملکرد واحدهای سازمانی دانشگاه