06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ١٢ مرداد ١٤٠٠

امروز

معرفی گروه نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت هیات استانی

دکتر خسرو عزیزی رئیس هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترای اکولوژی کشاورزی تلفن مستقیم: 33120100- 066 ایمیل: azizi.kh@lu.ac.ir
دکتر احسان رشیدیان نایب رئیس هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی تلفن مستقیم: 33120088- 066 ایمیل: rashidian.e@lu.ac.ir
دکترنعمت شمس دبیر هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی تلفن مستقیم: 33120737- 066 ایمیل: shams.n@lu.ac.ir
مهندس علی عباسی کارشناس هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه تلفن مستقیم: 33120332- 066 ایمیل: ali_17032003@yahoo.com
حسن صالحی راد کارشناس هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فلسفه وکلام اسلامی تلفن مستقیم: 33120332- 066 ایمیل:
دکتر محمد فیضیان عضو حقوقی هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترای خاكشناسي کشاورزي تلفن مستقیم: 33120092- 066 ایمیل: feizian.m@lu.ac.ir
دکتر حسین فلاحی اصل عضو حقوقی هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترای کلام اسلامی تلفن مستقیم: 33120349- 066 ایمیل: falahi.h@lu.ac.ir
دکتر ایرج نیک پی عضو حقیقی هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت آموزشی تلفن مستقیم: 09166632265 ایمیل:nikpay.i@lu.ac.ir
دکتر محمدرضا حدادی عضو حقیقی هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی تلفن مستقیم: 09188159360 ایمیل:
سید منصور شهیدی عضو حقیقی هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر تلفن مستقیم: 09121463307 ایمیل:m.shahidi@abru.ac.ir
دکتر بهزاد اتونی عضو حقیقی هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات فارسی تلفن مستقیم: 09163682272 ایمیل:Behzad_atooni@yahoo.com
دکتر نجم الدین الماسی عضو حقیقی هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکتری معدن تلفن مستقیم: 09135554921 ایمیل:sn.almasi@gmail.com
کریم جوزایی عضو حقیقی هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 09163608961 ایمیل:jozayiseidkarim@yahoo.com
دکتر کبری مـرادی عضو حقیقی هیأت نظارت،ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان مدرک تحصیلی: دکتری روانشناسی تلفن مستقیم: 09163631626 ایمیل:moradi283@gmail.com