06633120332

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٤٠٠

امروز

معرفی کارگروههای تخصصی

دکتر ایرج نیک پی دبیر کارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی مدرک تحصیلی:دکترای مدیریت آموزشی تلفن مستقیم: 09166632265 ایمیل:Nikpay65@yahoo.com
کریم جوزایی دبیرکارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تلفن مستقیم: 09163608961 ایمیل:jozayiseidkarim@yahoo.com
دکتر قاسم صحرایی عضوکارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات فارسی تلفن مستقیم: 33120060-066 ایمیل:Sahrai.g@lu.ac.ir
دکتر مهرداد دادستانی عضوکارگروه تخصصی دانشگاه های دولتی مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک تلفن مستقیم: 09166613526 ایمیل:Dadsetani.m@lu.ac.ir
دکتر عزت اله قدم پور دبیر کارگروه تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان لرستان مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تلفن مستقیم: 09163675160 ایمیل:Ghadampour.e@lu.ac.ir
دکتر احسان رشیدیان عضوکارگروه تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان لرستان مدرک تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی تلفن مستقیم: 33120088-066 ایمیل:Rashidian.e@lu.ac.ir
دکتر قدرت اله شاکرمی عضوکارگروه تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان لرستان مدرک تحصیلی: دکترای کشاورزی تلفن مستقیم: 09163690441 ایمیل:Ghshakarami1345@gmail.com
دکتر زینب پور قبادی عضوکارگروه تخصصی دانشگاه های آزاد اسلامی استان لرستان مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تلفن مستقیم: 09163674470 ایمیل:zpourghobadi@gmail.com
دکترمحمدرضا حدادی دبیر کارگروه تخصصی دانشگاه های پیام نور استان لرستان مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی تلفن مستقیم: 09188159360 ایمیل:
دکتر داریوش یار احمدی عضو کارگروه تخصصی دانشگاه های پیام نور استان لرستان مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا تلفن مستقیم: 09161654281 ایمیل:d.yarahmadi@gmail.com
سهراب مظفری نیا عضو کارگروه تخصصی دانشگاه های پیام نور استان لرستان مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق جزا تلفن مستقیم: 09163671567 ایمیل:Mozafary1388@yahoo.com
دکترکبری مرادی عضو کارگروه تخصصی دانشگاه های پیام نور استان لرستان مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی تلفن مستقیم: 09163631626 ایمیل:moradi283@gmail.com
دکتر حسین حاتمی عضوکارگروه تخصصی دانشگاه های فنی و حرفه ای استان لرستان مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک تلفن مستقیم: 09127110278 ایمیل:hatami.h@lu.ac.ir
محمد سبزواری عضو کارگروه تخصصی دانشگاه های فنی و حرفه ای استان لرستان مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد فیزیک تلفن مستقیم: 0912277251 ایمیل:
دکتر ایرج نیک پی دبیر کارگروه تخصصی مؤسسات غیر انتفاعی استان لرستان مدرک تحصیلی:دکترای مدیریت آموزشی تلفن مستقیم: 09166632265 ایمیل:Nikpay65@yahoo.com
دکتر جهانشیر شاکرمی عضو کارگروه تخصصی مؤسسات غیر انتفاعی استان لرستان مدرک تحصیلی:دکترای کشاورزی تلفن مستقیم: 09163612148 ایمیل:Shakarami.j@lu.ac.ir
دکتر محمدرضا حسینی عضو کارگروه تخصصی مؤسسات غیر انتفاعی استان لرستان مدرک تحصیلی:دکترای علوم اجتماعی تلفن مستقیم: 09167092653 ایمیل:m.hosseini@abru.ac.ir
مصطفی قوامیان عضو کارگروه تخصصی مؤسسات غیر انتفاعی استان لرستان مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد میکروبیولوژی تلفن مستقیم: 09161622896 ایمیل:Ghavamian88@yahoo.com
دکتر سید نجم الدین الماسی عضو کارگروه تخصصی دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان مدرک تحصیلی:دکترای معدن تلفن مستقیم: 09135554921 ایمیل:Sn.almasi@gmail.com
دکتر بهزاد اتونی عضوکارگروه تخصصی دانشگاه های پیام نور مدرک تحصیلی: دکترای ادبیات فارسی تلفن مستقیم: 09163682272 ایمیل:Behzad_atooni@yahoo.com
محسن بازوند عضو کارگروه تخصصی دانشگاه علمی کاربردی استان لرستان مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد حقوق تلفن مستقیم: 09128932844 ایمیل:Mohsen3565@yahoo.com
دکتر سید نجم الدین الماسی دبیر کارگروه تخصصی مؤسسات پژوهشی،پارک علم وفناوری ومراکز رشد استان لرستان مدرک تحصیلی:دکترای معدن تلفن مستقیم: 09135554921 ایمیل:Sn.almasi@gmail.com
دکتر محمد فیضیان عضو کارگروه تخصصی مؤسسات پژوهشی،پارک علم وفناوری ومراکز رشد استان لرستان مدرک تحصیلی:دکترای کشاورزی تلفن مستقیم: 09166613430 ایمیل:feizian.m@lu.ac.ir
دکتر جهانشیر شاکرمی عضو کارگروه تخصصی مؤسسات پژوهشی،پارک علم وفناوری ومراکز رشد استان لرستان مدرک تحصیلی:دکترای کشاورزی تلفن مستقیم: 09163612148 ایمیل:Shakarami.j@lu.ac.ir
دکتر حسین حاتمی عضو کارگروه تخصصی مؤسسات پژوهشی،پارک علم وفناوری ومراکز رشد استان لرستان مدرک تحصیلی: دکترای مکانیک تلفن مستقیم: 09127110278 ایمیل:hatami.h@lu.ac.ir