06633120091

تلفکس

[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٠

امروز

معرفی مدیریت

 

 

 

دکتر محسن عارف نژاد

مدیر بودجه، تشکیلات ،تحول اداری و بهره وری

پست الکترونیکی: arefnezhad.m@lu.ac.ir

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی

تلفن :06633120091