Ar En
ارتباط با ما دانشگاه لرستان

آدرس دانشــگاه
استان لرستان - شهرستان خرم آباد - كيلومتر 5 جاده تهران - سازمان مركزي دانشگاه لرستان - كدپستي 44316-68151 - صندوق پستي465
جهت ارتباط با شماره های داخلی دانشگاه پس از شماره گیری یکی از تلفنهای گویا شماره داخلی مورد نظر را بگیرید
تلفن گویا: 5- 33120001
مرکز تلفن دانشگاه: 33120097 و 33120106
پیش شماره خرم آباد:066نام واحد مستقیم داخلی
تلفن خانه 33120001-5، 33120097 331200106 1101
حوزه ریاست و روابط عمومی
فکس دفتر ریاست 33120104
دفترریاست 33120100- 33120062 1105
دفترریاست 33120622 1107- 1103
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی 33120401 1119
روابط عمومی 33120101 1244
گروه همکاری های علمی بین المللی 33120067
مدیریت هسته گزینش 33120616 1259-1260-1261
مدیردفتر حقوقی 33120108 1211
اداره امور قراردادها و رسیدگی به شکایات - 1210
اداره امور حقوقی - 1212
دبیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 33120737 1219
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 33120332 1218- 1220
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 33120117 1512
دفتر هماهنگی مراکز اقماری - 1292
آبدارخانه حوزه ریاست - 1288
حراست دانشگاه
مدیر حراست 33120093 1221
MPLS 33120057 -
معاون حراست 1208
اداره حفاظت فیزیکی و پرسنلی 33120094 1311
اداره حفاظت اسناد و مدارک 1304
مرکز بی سیم 33120402 1405
نهاد رهبری
دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه لرستان 33120071 1271
مدیر اجرایی نهاد دانشگاه لرستان 33120107 1268
معاون نهاد و دفتر نهاد واحد خواهران دانشگاه 33120068
دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان 33120589 فکس
دفتر هم اندیشی اساتید - 1269
معاونت پشتیبانی و توسعه
دفتر معاون پشتیبانی 33120090 1115
مدیر امور اداری 33120084 1232
معاون امور اداری 33120340 1277
کارگزینی هیات علمی 33120339 1283
کارگزینی کارکنان 33120110 1279
مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری 33120091 1241
معاون بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری - 1247
گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل - 1251
گروه تحول اداری - 1250
حسابداری دانشجویی 33120625
مدیر امور مالی 33120348 1232
مسئول دفتر مدیر امور مالی - 1230
تلفن گویای امور مالی 33120098 -
اداره دریافت و پرداخت - 1231-1226
اعتبارات - 1235
صدور چک - 1233
کارشناس اداره دریافت و پرداخت - 1226
حسابداری تدارکات - 1228
بایگانی امور مالی - 1242
اداره رسیدگی به اسناد - 1228
دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اداری 33120342 1298
اداره استخدام انتصابات و ترفیعات - 1280
کاربر رایانه - 1282
دبیرخانه مرکزی 33120325 1239
کارپردازی 33120089 -
کارپردازی 33120326 1265
کارپردازی 33120470 1264
انبار مرکزی 33120337 -
واحد نقلیه 33120345 -
رئیس اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 33120587 1296
کارشناسان اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی 33120087 1324
کارشناسان اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی - 1275
تاسیسات 33120333
بسیج اساتید 33120581 -
معاونت فرهنگی و اجتماعی
دفتر معاون فرهنگی 33120349 1213
مدیریت امور فرهنگی 33120113 -
بسیج دانشجویی واحد برادران 33120116 -
بسیج دانشجویی واحد خواهران 33120115 -
معاونت پژوهش و فناوری
معاون پژوهش و فناوری 33120092 - 33120085 نمابر 1123
دفتر معاون پژوهش و فناوری 33120092 - 33120085 نمابر 1121
مدیر امور پژوهشی و فناوری 1216
معاون مدیر پژوهشی و فناوری 1216
کتابخانه مرکزی 33120661 1902
چاپ و نشر 33120064 1207
اداره خدمات پژهشی 33120065 1205
مدیریت ارتباط با جامعه و کار آفرینی 33120058 1290
معاون ارتباط با جامعه و کار آفرینی 33120066 -
رئیس گروه پژوهش های کاربردی 33120066 1297
رئیس گروه ارتباط با جامعه و کار آفرینی 33120066 1297
مدیر فناوری 33120119
آزمایشگاه مرکزی 33120665 -
معاونت دانشجویی
دفتر معاونت دانشجویی 33120086 1111
مدیر امور دانشجویی 33120114 -
دبیرخانه کمیته انضباطی 1236
دبیرخانه کمیسیون موارد خاص 1236
امور خوابگاهها 33120344 -
رئیس اداره تغذیه 33120083 -
خوابگاه زینب(س) 33120070 -
خوابگاه خدیجه(س) 33120626 -
خوابگاه رقیه(س) 33120629 -
خوابگاه معصومه(س) 33120627 -
تربیت بدنی 33249271 -
مرکز بهداشت 33120409 -
ستاد رفاهی دانشگاه 33120600 -
دندانپزشکی -
صندوق رفاه دانشجویان 33120096 1516
سلف سرویس 33120336 -
دبیرخانه خوابگاه های خودگردان 33120736 1517
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 33120088 1203
کارشناسان معاونت آموزشی - 1204
گروه امور استعدادهای درخشان 33120341 1273
مدیریت تحصیلات تکمیلی 33120739 1246
کارشناسان تحصیلات تکمیلی 33120111 1245
دبیرخانه هیات ممیزه 33120335 1262
رئیس هیات اجرایی جذب هیات علمی 33120095 1224
کارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی - 1223
کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی - 1222
مدیر امور آموزشی 33120060 1626
معاون امور آموزشی 33120400 1627
کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام مشمولان + مهمانی و نقل و انتقال - 1628
رئیس اداره پذیرش و ثبت نام مشمولان + مهمانی و نقل و انتقال - 1629
اداره دانش آموختگان (صدور دانشنامه - تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات) 33120601 1630
کارشناسان اداره امتحانات ( بررسی پرونده آموزشیو صدور گواهینامه موقت) - 1631
رئیس اداره امتحانات ( بررسی پرونده آموزشیو صدور گواهینامه موقت) - 1632
واحد بایگانی - 1634
واحد رایانه 33120347 1633
دفتر مدیر امور آموزشی و دبیرخانه آموزش کل 33120059 1625
دانشکده فنی و مهندسی
دفتر رئیس دانشکده 33120327 1501
معاونت پژوهشی 1505
معاونت آموزشی 33120738 -
آموزش دانشکده 33120738 1511
گروه عمران - 1503
تحصیلات تکمیلی - 1502
گروه برق - 1504
گروه معدن - 1509
گروه کامپیوتر - 1506
گروه شهرسازسی - 1507
گروه مکانیک - 1508
امور عمومی دانشکده - 1510
دانشکده مدیریت و اقتصاد
رئیس دانشکده 33120112 1415
دفتر رئیس دانشکده 33120102 1428
اداره آموزش 33120099 1416
کارشناسان آموزش - 1415
گروه اقتصاد و مدیریت - 1413
مدیریت آموزش -نحصیلات تکمیلی - 1416
کارشناس آموزش و گروه اقتصاد - 1413
امور عمومی دانشکده - 1425
دفتر تاسیسات - 1401
شرکت تاسیسات - 1404
مرکز پیام - 1405
دانشکده ادبیات
دفتر ریاست 33120103 1403
امور عمومی - 1402
آموزش 33120069 1424
تحصیلات تکمیلی - 1412
معاون پژوهشی 33120647 1409
گروه زبان و ادبیات فارسی - 1406
گروه زبان و ادبیات انگلیسی - 1414
گروه معارف و فلسفه - 1429
گروه تربیت بدنی - 1407
گروه جغرافیا - 1419
گروه تاریخ و باستان شناسی - 1420
گروه علوم سیاسی و حقوق - 1421- 1423
گروه روانشناسی - 1426
گروه زبان و ادبیات عربی - 1427
گروه علوم تربیتی - 1417
معاونت آموزشی 33120328 1422
فارغ التحصیلان - 1430
دانشکده علوم پایه
ریاست دانشکده 33120611 1774
دفتر ریاست - 1700
معاون پژوهشی و فناوری - 1781
معاون آموزشی دانشکده - 1775
کارشناس آموزش دانشکده - 1745
کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه شیمی - 1770
کارشناس گروه شیمی - 1773
مدیر گروه شیمی - 1779
تحصیلات تکمیلی دانشکده - 1769
آموزش دانشکده 33120619 1778
گروه ریاضی - 1733-1734
مدیر گروه ریاضی - 1735
گروه آمار - 1738
دبیرخانه دانشکده - 1739
گروه زیست شناسی - 1765
آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی - 1771
آزمایشگاه زیست جانوری - 1772
آقای الماسیان - -
دکتر علی بهاری - 1706
دکترمهرداد دادستانی - 1719
دکتر عبدالله یاری ودکتر محسن عادلی - 1727
دکتر فرحمن حکیم پور وعباس دادخواه - 1715
دکتر شاملویی ودکتر سوری 1740
مدیر امور عمومی دانشکده 33120609 1737
کارپردازی دانشکده - 1744
آبدارخانه - 1776
آقای محمدی - 1794
خانم مددکار - 1786
سایت دانشکده - 1792
آزمایشگاه زمین شناسی زیرزمین - 1791
FTIRآزمایشگاه - 1766
گروه آمار و علوم کامپیوتر - 1734
گروه فیزیک - 1730
مدیر گروه فیزیک - 1731
گروه زمین شناسی - 1762
مدیر گروه زمین شناسی - 1764
آزمایشگاه خانم امینی - 1780
آزمایشگاه محاسباتی گروه فیزیک - -
کارشناس پژوهش - 1783
آزمایشگاه مرکزی 33120665 -
دکتر نادر اسدیان فیلی - 1716
دکتر رضاسپه وند - 1711
دکتر علی کاکانژادی و دکترعابدین زبردستی - 1726
دکتر رضا صادقی سرابی ودکتر سیف الله بهرامی کیا - -
دکتر بیرانوند ودکتر یاراحمدی - -
دکتر نظری و دکترعبدالرضا مصلایی - 1710
دکتر رضا زارعی ودکتر ایرج مغفوری - 1702
دکتر احمد احمدی ودکتر زهرا طهماسبی - 1722
دکترفریده آذربانی ودکتر ناهید سرلک - -
دکترساریخانی و دکتر فرهپور ودکترقاسمی دهنوی - 1705
دکترامین صالحی ودکتر همایون بهرامی ودکتر محمد رضا امامی - 1713
دکتر سید پیمان هاشمی ودکتر علیرضا غیاثوند - -
دکتر مجتبی قاسمی ودکترعلی بارانی - -
دکتر امیرقاسم غضنفری ودکتربهمن غضنفری - -
دکتر علی ثامری ودکتر سید مرتضی میرافضل - -
دکتر علیرضا قلی پور - 1743
دکتر امین جمشیدی - 1748
دکتر حسن زمانیان - 1763
دکتر اصغر خسروی - 1742
اتاق فکر - 1750
آزمایشگاه شیمی آلی - 1758
دکتر حمید رضا شاملویی - 1741
دکتر عباس دادخواه - 1740
دکتر بیگلری - 1746
خانم دکتر زارعی - 1787
آزمایشگاه شیمی تجزیه - 1753
دانشکده دامپزشکی
دفتر رئیس دانشکده 33120109 1601
رئیس دانشکده 33120109 1602
آموزش دانشکده 33120606 1639
معاون آموزشی دانشکده 33120605 1615
بیمارستان دامپزشکی 33120649 -
تلفن گویای دانشکده - -
امور عمومی دانشکده - 1624
گروه آموزشی پاتوبیولوژی - 1636
گروه آموزشی علوم درمانگاهی - 1637
آزمایشگاه میکروب شناسی - 1638
آزمایشگاه انگل شناسی - 1611
آزمایشگاه ویروس شناسی - 1610
آزمایشگاه بیوشیمی - 1612
آزمایشگاه بافت شناسی - 1613
آزمایشگاه فیزیولوژی - 1623
آزمایشگاه بهداشت - 1620
دبیرخانه - 1624
سایت رایانه - 1621
نگهبانی - 1614
دکتر محمد حسین قارونی - 1604
دکتر محسن عباسی - 1605
دکتر حسن نوروزیان - 1606
دکتر قاسم فرجانی کیش - دکتر رائی - 1607
دکتر امید دزفولیان - 1608
دکتر احسان رشیدیان - 1609
دکتر حسن نایب زاده - 1616
دکتر علیرضا راکی - دکتر مسعود علیرضایی - 1617
دکتر مجید طاعتی - 1618
دکتر نعمت شمس - 1619
دکتر حمید رضا شکرانی - 1622
دانشکده کشاورزی
دفتر ریس دانشکده 33431917 2094
دفتر ریاست 2095
فکس دفتر ریاست 33431917 -
معاون آموزشی دانشکده 33431914 2005
امور عمومی - 2020
معاونت پژوهشی 33430161 2002
آموزش دانشکده 33431913 2013
کارشناس علوم خاک - 2016
آزمایشگاه تغذیه دامی - 2040
گروه منابع طبیعی - -
گروه آب - 2014
آبدارخانه - 2004
اتاق خدمات - 2077
اتاق شورا - 2092
آزمایشگاه باغبانی - 2038
آزمایشگاه بیوتکنولوژی - 2056
آزمایشگاه جنگل - 2039
آزمایشگاه حشره شناسی - 2035
آزمایشگاه زراعت(رحمتی) - 2047
آزمایشگاه سم شناسی - 2041
آزمایشگاه شیمی خاک - 2079
آزمایشگاه علوم طیور - 2042
آزمایشگاه فیزیک خاک(خاک عمومی) - 2071
آزمایشگاه قارچ شناسی - 2067
آزمایشگاه گیاه شناسی(طولابی) - 2047
آزمایشگاه مرتع و آبخیزداری - 2043
آزمایشگاه مرکزی - 2078
انبار و مسئول خدمات - 2010
انتظامات اداری - 2076
انتظامات خوابگاه - 2070
انتظامات درب ورودی - 2084
بسیج برادران - 2044
بسیج خواهران - 2024
تاسیسات خوابگاه -
درباره دانشگاه
+۸۳۰۰ دانشجو +۳۰۰ اعضای هیات علمی ۶۵ گروه آموزشی
در سال 1372 عملاً و به طور رسمي از عنوان مجتمع به دانشگاه ارتقاء يافت. هيأت امناي اين دانشگاه نيز در سال 1383 از هيأت امناي دانشگاه‌هاي منطقه غرب کشور جدا شده و بصورت مستقل فعالیت دارد. دوره اول هیات امنای این دانشگاه از سال 83 تا 88 بوده و دوره دوم از سال 89 تا کنون ادامه دارد.