Ar En
حميد رضا متين فر
حميد رضا متين فر
عضو هیات علمی گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی، دانشکده کشاورزی
صفحه شخصی
آخرین مدرک تحصیلی
دكترا
رشته تحصیلی
مهندسي علوم خاك- RS & GIS
رتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی
گروه آموزشي مهندسی کشاورزی خاکشناسی
دانشکده
کشاورزی
ایمیل دانشگاهی
matinfar.h@lu.ac.ir
ایمیل شخصی
matinfar44@gmail.com
پروفایل‌ها
سوابق تحصیلی
1- کارشناسی مهندسی علوم خاك دانشگاه تهران(1371 )
2-كارشناسي ارشد علوم خاک- دانشگاه تهران (1374 )
3-دكتري مهندسی علوم خاك (Rs&GIS) دانشگاه تهران (1385 )
رساله دكتري: "ارزيابي داده های سنجنده هاي ASTER ، LISS_III ، ETM+ ، TM و MSS به منظور شناسايي خاكها بر اساس مطالعات ميداني و به كمك سامانه های اطلاعات جغرافيايي(GIS )"
مقالات علمی پژوهشی
سایر مقالات
ارزیابی کارآمدی طیف سنجی مرئی مادون قرمز نزدیک در برآورد ماده آلی خاک ها
اثر تغییر کاربری بر ترسیب کربن و برخی از خصوصیات کیفی خاکهای منطقه چهارزبر استان کرمانشاه
ارزیابی تاثیر تناوب های مختلف گندم بر پتانسیل ترسیب کربن و نیتروژن خاک )منطقه مطالعاتی دشت میامی استان سمنان(
پایان‌نامه
بررسي اثرات مالچ هاي نفتي بر احياي مناطق بياباني با استفاده از داده هاي ماهواره اي
برآورد روان آب حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاوير ماهواره اي....
بررسي قا بليت سنجنده هاي LISS_III و ASTER براي ...
تجزيه طيفي براي تهيه نقشه تغييرات پوششي وكار بري زمين ....
بررسي وارزيابي روشهاي كمي وكيفي تغييرات كار بري وپوشش زمين
طبقه بندي پوشش گياهي با استفاده از تحليل تصاوير ماهواره اي
مدلسازي وتحليل فضايي سيل خيزي در حوضه آبخيز سد درود زن..
ارزيابي نقشه هاي شوري خاك منتج از داده هاي ماهواره اي
بررسي تغييرات ساختار سيماي سرزمين تالاب هورالعظيم و نيروهاي محركه آن
بررسي ومقايسه خصوصيات خاك و زاد آوري در مناطق جنگلي قرق شده
سنجش تلفیقی خشکسالی با استفاده از شاخص شناسایی خشکسالی (RDI) و داده های ماهواره ای و پیش بینی وقوع آن به کمک مدلهای استوکستیک
ارزيابي وضعيت شوري خاك سطحي به كمك داده هاي طيفي وميداني
پایش شوری با استفاده از سنجش از دور و مطالعات میدانی در منطقه¬ای در جنوب اهواز
بکارگیری روش های Pixel Base و sub pixel مبتنی بر طبقه بندی برای تعیین تغییرات LU , LC)) با استفاده از تصاویر ماهواره ای
بررسي ومقايسه خصوصيات خاك وزاد اوري در مناطق جنگلي قرق شده وقرق نشده در جنگلهاي غرب كشور
مدل¬سازی بهینه ارزیابی توان اکولوژیکی از منظر کاربری¬های کشاورزی و مرتعداری با استفاده از سیستم¬های تصمیم¬گیری چند معیاره¬ (MCDM) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، (مطالعه موردی شهرستان ارسنجان).
ارزیابی نقشه¬های شوري خاك منتج از روش¬های متفاوت اندازه¬گیری شوری در دشت نیریز، استان فارس.
تجزيه طيفي براي تهيه نقشه تغييرات پوششي وكار بري زمين مبني بر طبقه بندي تصاوير ماهواره اي
مقایسه روشهای پیکسل پایه و جزء پیکسل در برآورد عامل پوشش گیاهی دومین معادله تجدیدنظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE 2) ( مطالعه موردی: حوزه آبخیز پل هرو)
برآورد تبخیر و تعرق واقعی محصولات زراعی بخشی از استان لرستان بر مبنای داده‌های طیفی و اقلیمی
امکان¬سنجی استفاده از تصاویر ماهواره¬ای جهت تخمین غلظت گردوغبار و اندازه¬گیری غلظت سرب و روی
شناسایی و تهیه نقشه رقومی خاک با تلفیق داده های طیفی و ارتفاعی مبتنی بر منطق فازی در محیط GIS
ارزیابی مدل های PSIAC Mاصلاح شده ومدل هیبریدی IMPLIRO در بر آورد هدر رفت خاک
بررسی سطح برف و حجم آب معادل با استفاده از داده های سنجش از دور (مورد مطالعه: کوه سهند مراغه)
بررسی رابطه کربن آلی خاک و کاربری اراضی با استفاده از داده های ماهواره لندست 8 و GIS
شناسایی نقشه برداری خاک های شور مبتنی بر شاخص های طیفی و مطالعات میدانی
پایش شوری اراضی منطقه خشک اهواز با تحلیل داده های طیفی سنجنده TM و ETM و داده های میدانی
بررسی تغییرات شوری، کربن آلی و رنگ خاک های متأثر از شرایط ماندابی و غیرماندابی با استفاده از شاخص های طیفی (منطقه مطالعاتی؛ ناحیه کپرجودکی، دشت سیلاخور)
جزوات دانشگاهی
فعالیت‌ها
نقشه برداری تکمیلی (کار برد RS وGIS ) دانشگاه لرستان
پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای(ارشد سنجش از دور و GIS) دانشگاه تهران
اصول سیستمای اطلاعات جغرافیایی(ارشد سنجش از دور و GIS) دانشگاه تهران
کاربرد آمار در تحلیلهای فضایی و مکانی(ارشد سنجش از دور و GIS) دانشگاه تهران
کار برد سنجش از دور در برنامه ریزی محیطی(ارشد سنجش از دور و GIS) دانشگاه تهران
اصول سنجش از دور دانشگاه لرستان
سنجش از دور ( ارشد آبخیز داری) دانشگاه لر ستان
سنجش از دور(ارشد علوم خاک) دانشگاه لرستان
سنجش از دور( دکتری ژئومورفولوژی) دانشگاه تهران
سنجش ازدور(دکتری علوم خاک) دانشگاه لرستان
GIS(دکتری علوم خاک) دانشگاه لرستان
شناسایی وتهیه نقشه خاک دانشگاه لرستان
خاکشناسی عمومی
پروژه‌ها
سوابق اجرایی
افتخارات
کتاب
1-علوم خاک، انتشارات دانشگاه لرستان
2- کار برد فنآوری اطلاعات در علوم زمین(خاک شناسی رقومی) - انتشارات دانشگاه تهران
3- سنجش از دور شوری خاک(با تاکید بر مدیریت اراضی) - انتشارات دانشگاه تهران
۴- مبانی سنجش از دور و پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای( کار برد نرم افزار ENVI۵)- انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
۵- روش تحقیق در سنجش از دور -1397 - انتشارات جهاد دانشگاهی تهران
علاقه‌مندی ‌ها
1- خاکشناسی رقومی و پدومتری
2- تلفیق روشهای زمین آمار و سامانه های اطلاعات جغرافیایی در استخراج اطلاعات از داده های ابر طیفی و چند طیفی.
3- مطالعه خصوصیات طیفی و اپتیکی پدیده های مختلف خصوصاخاک های مناطق خشک ونیمه خشک ایران ، پوشش گیاهی و...
4- تحقیق پیرامون روشهای برآورد وضعیت پوشش گیاهی ، خشک سالی ها ، تغییرات کار بری های اراضی ، تغییرات اراضی متاثر از شوری ، روند یابی سیل و ... با تکیه بر داده های دور سنجی و تکتیکهای پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای.
5- تحقیق پیرامون دور سنجی در مناطق خشک ،مزایای دور سنجی در مناطق خشک ،محدودیتها ی دور سنجی در این مناطق و بالاخره معرفی مناسبترین داده های دور سنجی و روشهای استخراج اطلاعات از این داده ها برای کار بران مختلف.
کار برد داده های چند طیفی - ابر طیفی آزمایشگاهی و فضایی در مطالعات علوم محیطی - ترسیب کربن و پایشهای محیطی