دریافت مدارک تحصیلی

دریافت مدارک تحصیلی

راهنمای ثبت درخواست دریافت مدارک تحصیلی (گواهینامه موقت پایان تحصیلات یا المثنای آن و دانشنامه و ریزنمرات) از طریق پستی یا دریافت حضوری

استشهادنامه و تعهدنامه

دریافت حضوری مدرک

راهنمای درخواست ارسال پستی المثنی گواهی موقت

راهنمای درخواست ارسال پستی دانشنامه و ریزنمرات

راهنمای درخواست ارسال پستی گواهی موقت

فرم نهایی تقاضای دریافت رمز عبور پیشخوان خدمت سیستم جامع دانشگاهی گلستان