ارتباط با ما
ارتباط با ما
آدرس دانشگاه
استان لرستان - شهرستان خرم آباد - كيلومتر ۵ جاده تهران - سازمان مركزی دانشگاه لرستان
پیش شماره خرم آباد
۰۶۶
کدپستی
۶۸۱۵۱۴۴۳۱۶
صندوق پستی
۴۶۵
تلفن گویا
۳۳۱۲۰۰۰۱-۵
مرکز تلفن دانشگاه
۳۳۱۲۰۱۰۶ و ۳۳۱۲۰۰۹۷
جهت ارتباط با شماره های داخلی دانشگاه، پس از شماره گیری یکی از تلفنهای گویا، شماره داخلی مورد نظر را بگیرید
شماره واحدها
تلفن گویای واحدها - دسترسی سریع
نام واحد شماره مستقیم داخلی
فکس دفتر ریاست ۳۳۱۲۰۱۰۴ -
دفتر ریاست ۳۳۱۲۰۱۰۰- ۳۳۱۲۰۰۶۲ ۱۱۰۵
دفتر ریاست ۳۳۱۲۰۶۲۲ ۱۱۰۷- ۱۱۰۳
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی ۳۳۱۲۰۴۰۱ ۱۱۱۹
روابط عمومی ۳۳۱۲۰۱۰۱ ۱۲۴۴
گروه همکاری های علمی بین المللی ۳۳۱۲۰۰۶۷ -
مدیریت هسته گزینش ۳۳۱۲۰۶۱۶ ۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱
مدیردفتر حقوقی ۳۳۱۲۰۱۰۸ ۱۲۱۱
اداره امور قراردادها و رسیدگی به شکایات ۳۳۱۲۰۱۰۴ ۱۲۱۰
اداره امور حقوقی ۳۳۱۲۰۱۰۴ ۱۲۱۲
دبیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ۳۳۱۲۰۷۳۷ ۱۲۱۹
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ۳۳۱۲۰۳۳۲ ۱۲۱۸- ۱۲۲۰
گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ۳۳۱۲۰۱۱۷ ۱۵۱۲
دفتر هماهنگی مراکز اقماری ۳۳۱۲۰۱۰۴ ۱۲۹۲
آبدارخانه حوزه ریاست ۳۳۱۲۰۱۰۴ ۱۲۸۸
نام واحد شماره مستقیم داخلی
مدیر حراست ۳۳۱۲۰۰۹۳ ۱۲۲۱
MPLS ۳۳۱۲۰۰۵۷ -
معاون حراست - ۱۲۰۸
اداره حفاظت فیزیکی و پرسنلی ۳۳۱۲۰۰۹۴ ۱۳۱۱
اداره حفاظت اسناد و مدارک - ۱۳۰۴
مرکز بی سیم ۳۳۱۲۰۴۰۲ ۱۴۰۵
نام واحد شماره مستقیم داخلی
دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه لرستان ۳۳۱۲۰۰۷۱ ۱۲۷۱
مدیر اجرایی نهاد دانشگاه لرستان ۳۳۱۲۰۱۰۷ ۱۲۶۸
معاون نهاد و دفتر نهاد واحد خواهران دانشگاه ۳۳۱۲۰۰۶۸ -
دفتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای استان ۳۳۱۲۰۵۸۹ فکس -
دفتر هم اندیشی اساتید - ۱۲۶۹
نام واحد شماره مستقیم داخلی
دفتر معاون پشتیبانی ۳۳۱۲۰۰۹۰ ۱۱۱۵
مدیر امور اداری ۳۳۱۲۰۰۸۴ ۱۲۳۲
معاون امور اداری ۳۳۱۲۰۳۴۰ ۱۲۷۷
کارگزینی هیات علمی ۳۳۱۲۰۳۳۹ ۱۲۸۳
کارگزینی کارکنان ۳۳۱۲۰۱۱۰ ۱۲۷۹
مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری ۳۳۱۲۰۰۹۱ ۱۲۴۱
معاون بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری - ۱۲۴۷
گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل - ۱۲۵۱
گروه تحول اداری - ۱۲۵۰
حسابداری دانشجویی ۳۳۱۲۰۶۲۵ -
مدیر امور مالی ۳۳۱۲۰۳۴۸ ۱۲۳۲
مسئول دفتر مدیر امور مالی - ۱۲۳۰
تلفن گویای امور مالی ۳۳۱۲۰۰۹۸ -
اداره دریافت و پرداخت - ۱۴۲۷-۱۲۲۶
اعتبارات - ۱۲۳۵
صدور چک - ۱۲۳۳
کارشناس اداره دریافت و پرداخت - ۱۲۴۱
حسابداری تدارکات - ۱۲۲۸
بایگانی امور مالی - ۱۲۴۲
اداره رسیدگی به اسناد - ۱۲۲۸
دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اداری ۳۳۱۲۰۳۴۲ ۱۲۹۸
اداره استخدام انتصابات و ترفیعات - ۱۲۸۰
کاربر رایانه - ۱۲۸۲
دبیرخانه مرکزی ۳۳۱۲۰۳۲۵ ۱۲۳۹
کارپردازی ۳۳۱۲۰۰۸۹ -
کارپردازی ۳۳۱۲۰۳۲۶ ۱۲۶۵
کارپردازی ۳۳۱۲۰۴۷۰ ۱۲۶۴
انبار مرکزی ۳۳۱۲۰۳۳۷ -
واحد نقلیه ۳۳۱۲۰۳۴۵ -
رئیس اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۳۳۱۲۰۵۸۷ ۱۲۹۴
کارشناسان اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی - ۱۳۲۴
کارشناسان اداره فنی و نظارت بر طرح های عمرانی ۳۳۱۲۰۰۹۰ ۱۲۷۵
تاسیسات ۳۳۱۲۰۳۳۳ -
بسیج اساتید ۳۳۱۲۰۵۸۱ -
نام واحد شماره مستقیم داخلی
دفتر معاون فرهنگی ۳۳۱۲۰۳۴۹ ۱۲۱۳
مدیریت امور فرهنگی ۳۳۱۲۰۱۱۳ -
بسیج دانشجویی واحد برادران ۳۳۱۲۰۱۱۶ -
بسیج دانشجویی واحد خواهران ۳۳۱۲۰۱۱۵ -
نام واحد شماره مستقیم داخلی
معاون پژوهش و فناوری ۳۳۱۲۰۰۹۲ - ۳۳۱۲۰۰۸۵ نمابر ۱۱۲۳
دفتر معاون پژوهش و فناوری ۳۳۱۲۰۰۹۲ - ۳۳۱۲۰۰۸۵ نمابر ۱۱۲۱
مدیر امور پژوهشی و فناوری ۳۳۱۲۰۰۹۲ ۱۲۱۶
معاون مدیر پژوهشی و فناوری ۳۳۱۲۰۰۹۲ ۱۲۱۶
کتابخانه مرکزی ۳۳۱۲۰۶۶۱ -
چاپ و نشر ۳۳۱۲۰۰۶۴ ۱۲۰۷
اداره خدمات پژهشی ۳۳۱۲۰۰۶۵ ۱۲۰۵
مدیریت ارتباط با جامعه و کار آفرینی ۳۳۱۲۰۰۵۸ ۱۲۹۰
معاون ارتباط با جامعه و کار آفرینی ۳۳۱۲۰۰۶۶ -
رئیس گروه پژوهش های کاربردی ۳۳۱۲۰۰۶۶ ۱۲۹۷
رئیس گروه ارتباط با جامعه و کار آفرینی ۳۳۱۲۰۰۶۶ ۱۲۹۷
مدیر فناوری ۳۳۱۲۰۱۱۹ ۱۴۲۸
آزمایشگاه مرکزی ۳۳۱۲۰۶۶۵ -
نام واحد شماره مستقیم داخلی
دفتر معاونت دانشجویی ۳۳۱۲۰۰۸۶ ۱۱۱۱
مدیر امور دانشجویی ۳۳۱۲۰۱۱۴ -
دبیرخانه کمیته انضباطی ۳۳۱۲۰۳۳۱ ۱۲۳۶
دبیرخانه کمیسیون موارد خاص ۳۳۱۲۰۳۳۱ ۱۲۳۶
امور خوابگاهها ۳۳۱۲۰۳۴۴ -
رئیس اداره تغذیه ۳۳۱۲۰۰۸۳ -
خوابگاه زینب(س) ۳۳۱۲۰۰۷۰ -
خوابگاه خدیجه(س) ۳۳۱۲۰۶۲۶ -
خوابگاه رقیه(س) ۳۳۱۲۰۶۲۹ -
خوابگاه معصومه(س) ۳۳۱۲۰۶۲۷ -
تربیت بدنی ۳۳۲۴۹۲۷۱ -
مرکز بهداشت ۳۳۱۲۰۴۰۹ -
ستاد رفاهی دانشگاه ۳۳۱۲۰۶۰۰ -
دندانپزشکی - -
صندوق رفاه دانشجویان ۳۳۱۲۰۰۹۶ ۱۵۱۶
سلف سرویس ۳۳۱۲۰۳۳۶ -
دبیرخانه خوابگاه های خودگردان ۳۳۱۲۰۷۳۶ ۱۵۱۷
نام واحد شماره مستقیم داخلی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۳۳۱۲۰۰۸۸ ۱۲۰۳
کارشناسان معاونت آموزشی - ۱۲۰۴
گروه امور استعدادهای درخشان ۳۳۱۲۰۳۴۱ ۱۲۷۳
مدیریت تحصیلات تکمیلی ۳۳۱۲۰۷۳۹ ۱۲۴۶
کارشناسان تحصیلات تکمیلی ۳۳۱۲۰۱۱۱ ۱۲۴۵
دبیرخانه هیات ممیزه ۳۳۱۲۰۳۳۵ ۱۲۶۲
رئیس هیات اجرایی جذب هیات علمی ۳۳۱۲۰۰۹۵ ۱۲۲۴
کارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی - ۱۲۲۳
کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی - ۱۲۲۲
مدیر امور آموزشی - -
معاون امور آموزشی ۳۳۱۲۰۴۰۰ ۱۶۲۷
کارشناسان اداره پذیرش و ثبت نام مشمولان + مهمانی و نقل و انتقال - ۱۶۲۸
رئیس اداره پذیرش و ثبت نام مشمولان + مهمانی و نقل و انتقال - ۱۶۲۹
اداره دانش آموختگان (صدور دانشنامه - تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات) ۳۳۱۲۰۶۰۱ ۱۶۳۰
کارشناسان اداره امتحانات ( بررسی پرونده آموزشیو صدور گواهینامه موقت) - ۱۶۳۱
رئیس اداره امتحانات ( بررسی پرونده آموزشیو صدور گواهینامه موقت) - ۱۶۳۲
واحد بایگانی - ۱۶۳۴
واحد رایانه ۳۳۱۲۰۳۴۷ ۱۶۳۳
دفتر مدیر امور آموزشی و دبیرخانه آموزش کل ۳۳۱۲۰۰۵۹ ۱۶۲۵
نام واحد شماره مستقیم داخلی
دفتر ریاست ۳۳۱۲۰۰۶۹ ۱۴۰۳
امور عمومی - ۱۴۰۲
آموزش ۳۳۱۲۰۰۶۹ ۱۴۲۴
تحصیلات تکمیلی - ۱۴۱۲
معاون پژوهشی ۳۳۱۲۰۶۴۷ ۱۴۰۹
گروه زبان و ادبیات فارسی - ۱۴۰۶
گروه زبان و ادبیات انگلیسی - ۱۴۱۴
گروه معارف و فلسفه ۳۳۱۲۰۰۶۹ ۱۴۰۳
گروه تربیت بدنی - ۱۴۰۷
گروه جغرافیا ۳۳۱۲۰۰۶۹ ۱۴۱۹
گروه تاریخ و باستان شناسی - ۱۴۲۰
گروه علوم سیاسی و حقوق ۳۳۱۲۰۰۶۹ ۱۴۲۱- ۱۴۲۳
گروه روانشناسی - ۱۴۲۶
گروه زبان و ادبیات عربی - ۱۴۲۷
گروه علوم تربیتی - ۱۴۱۷
معاونت آموزشی ۳۳۱۲۰۳۲۸ ۱۴۲۲
فارغ التحصیلان - ۱۴۳۰
نام واحد شماره مستقیم داخلی
دفتر رئیس دانشکده ۳۳۱۲۰۳۲۷ ۱۵۰۱
معاونت پژوهشی - ۱۵۰۵
معاونت آموزشی ۳۳۱۲۰۷۳۸ -
آموزش دانشکده ۳۳۱۲۰۷۳۸ ۱۵۱۱
گروه عمران - ۱۵۰۳
تحصیلات تکمیلی - ۱۵۰۲
گروه برق - ۱۵۰۴
گروه معدن - ۱۵۰۹
گروه کامپیوتر - ۱۵۰۶
گروه شهرسازسی - ۱۵۰۷
گروه مکانیک - ۱۵۰۸
امور عمومی دانشکده - ۱۵۱۰
نام واحد شماره مستقیم داخلی
رئیس دانشکده ۳۳۱۲۰۱۱۲ -
دفتر رئیس دانشکده ۳۳۱۲۰۱۰۲ -
اداره آموزش ۳۳۱۲۰۰۹۹ ۱۴۱۶
کارشناسان آموزش - ۱۴۱۵
گروه اقتصاد و مدیریت ۳۳۱۲۰۱۱۲ ۱۴۱۳
مدیریت آموزش -تحصیلات تکمیلی - ۱۴۱۶
کارشناس آموزش و گروه اقتصاد - ۱۴۱۳
امور عمومی دانشکده - ۱۴۲۵
دفتر تاسیسات - ۱۴۰۱
شرکت تاسیسات - ۱۴۰۴
مرکز پیام - ۱۴۰۵
نام واحد شماره مستقیم داخلی
ریاست دانشکده ۳۳۱۲۰۶۱۱ ۱۷۷۴
دفتر ریاست ۳۳۱۲۰۶۱۱ ۱۷۰۰
معاون پژوهشی و فناوری ۳۳۱۲۰۶۱۱ ۱۷۸۱
معاون آموزشی دانشکده - ۱۷۷۵
کارشناس آموزش دانشکده - ۱۷۴۵
کارشناس تحصیلات تکمیلی گروه شیمی - ۱۷۷۰
کارشناس گروه شیمی - ۱۷۷۳
مدیر گروه شیمی - ۱۷۷۹
تحصیلات تکمیلی دانشکده - ۱۷۶۹
آموزش دانشکده ۳۳۱۲۰۶۱۹ ۱۷۷۸
گروه ریاضی - ۱۷۳۳-۱۷۳۴
مدیر گروه ریاضی - ۱۷۳۵
گروه آمار - ۱۷۳۸
دبیرخانه دانشکده - ۱۷۳۹
گروه زیست شناسی   ۱۷۶۵
آزمایشگاه زیست جانوری   ۱۷۷۲
-   -
دکتر علی بهاری - ۱۷۰۶
دکترمهرداد دادستانی - ۱۷۱۹
دکتر عبدالله یاری ودکتر محسن عادلی - ۱۷۲۷
دکتر فرحمن حکیم پور وعباس دادخواه - ۱۷۱۵
دکتر شاملویی ودکتر سوری - ۱۷۴۰
مدیر امور عمومی دانشکده ۳۳۱۲۰۶۰۹ ۱۷۳۷
کارپردازی دانشکده - ۱۷۴۴
آبدارخانه - ۱۷۷۶
آقای محمدی - ۱۷۹۴
خانم مددکار - ۱۷۸۶
سایت دانشکده - ۱۷۹۲
آزمایشگاه زمین شناسی زیرزمین - ۱۷۹۱
FTIRآزمایشگاه   ۱۷۶۶
گروه آمار و علوم کامپیوتر   ۱۷۳۴
گروه فیزیک   ۱۷۳۰
مدیر گروه فیزیک - ۱۷۳۱
گروه زمین شناسی - ۱۷۶۲
مدیر گروه زمین شناسی - ۱۷۶۴
آزمایشگاه خانم امینی - ۱۷۸۰
آزمایشگاه محاسباتی گروه فیزیک - -
کارشناس پژوهش - ۱۷۸۳
آزمایشگاه مرکزی ۳۳۱۲۰۶۶۵ -
دکتر نادر اسدیان فیلی - ۱۷۱۶
دکتر رضاسپه وند - ۱۷۱۱
دکتر علی کاکانژادی و دکترعابدین زبردستی - ۱۷۲۶
دکتر سیف الله بهرامی کیا - -
دکتر بیرانوند ودکتر یاراحمدی - -
دکتر نظری - ۱۷۱۰
دکتر رضا زارعی ودکتر ایرج مغفوری - ۱۷۰۲
دکتر احمد احمدی ودکتر زهرا طهماسبی - ۱۷۲۲
دکترفریده آذربانی ودکتر ناهید سرلک - -
دکترساریخانی و دکتر فرهپور ودکترقاسمی دهنوی - ۱۷۰۵
دکترامین صالحی ودکتر همایون بهرامی ودکتر محمد رضا امامی - ۱۷۱۳
دکتر سید پیمان هاشمی ودکتر علیرضا غیاثوند - -
دکتر مجتبی قاسمی ودکترعلی بارانی - -
دکتر امیرقاسم غضنفری ودکتربهمن غضنفری - -
دکتر علی ثامری ودکتر سید مرتضی میرافضل - -
دکتر علیرضا قلی پور - ۱۷۴۳
دکتر امین جمشیدی - ۱۷۴۸
دکتر حسن زمانیان - ۱۷۶۳
دکتر اصغر خسروی - ۱۷۴۲
اتاق فکر - ۱۷۵۰
آزمایشگاه شیمی آلی - ۱۷۵۸
دکتر حمید رضا شاملویی - ۱۷۴۱
دکتر عباس دادخواه - ۱۷۴۰
خانم دکتر بیگلری - ۱۷۴۶
خانم دکتر زارعی - ۱۷۸۷
آزمایشگاه شیمی تجزیه - ۱۷۵۳
- - -
نام واحد شماره مستقیم داخلی
دفتر رئیس دانشکده ۳۳۱۲۰۱۰۹ ۱۶۰۱
رئیس دانشکده ۳۳۱۲۰۱۰۹ ۱۶۰۲
آموزش دانشکده ۳۳۱۲۰۶۰۶ ۱۶۳۹
معاون آموزشی دانشکده ۳۳۱۲۰۶۰۵ ۱۶۱۵
بیمارستان دامپزشکی ۳۳۱۲۰۶۴۹ -
تلفن گویای دانشکده ۳۳۱۲۰۳۳۰ -
امور عمومی دانشکده - ۱۶۲۴
گروه آموزشی پاتوبیولوژی - ۱۶۳۶
گروه آموزشی علوم درمانگاهی - ۱۶۳۷
آزمایشگاه میکروب شناسی - ۱۶۳۸
آزمایشگاه انگل شناسی - ۱۶۱۱
آزمایشگاه ویروس شناسی - ۱۶۱۰
آزمایشگاه بیوشیمی - ۱۶۱۲
آزمایشگاه بافت شناسی - ۱۶۱۳
آزمایشگاه فیزیولوژی - ۱۶۲۳
آزمایشگاه بهداشت - ۱۶۲۰
دبیرخانه - ۱۶۲۴
سایت رایانه - ۱۶۲۱
نگهبانی - ۱۶۱۴
دکتر محمد حسین قارونی - ۱۶۰۴
دکتر محسن عباسی - ۱۶۰۵
دکتر حسن نوروزیان - ۱۶۰۶
دکتر قاسم فرجانی کیش - دکتر رائی - ۱۶۰۷
دکتر امید دزفولیان - ۱۶۰۸
دکتر احسان رشیدیان - ۱۶۰۹
دکتر حسن نایب زاده - ۱۶۱۶
دکتر علیرضا راکی - دکتر مسعود علیرضایی - ۱۶۱۷
دکتر مجید طاعتی   ۱۶۱۸
دکتر نعمت شمس   ۱۶۱۹
دکتر حمید رضا شکرانی   ۱۶۲۲
نام واحد شماره مستقیم داخلی
دفتر ریس دانشکده ۳۳۴۳۱۹۱۷ ۲۰۹۴
دفتر ریاست ۳۳۴۳۱۹۱۷ ۲۰۹۵
فکس دفتر ریاست ۳۳۴۳۱۹۱۷ -
امور عمومی - ۲۰۲۰
معاونت پژوهشی ۳۳۴۳۰۱۶۱ ۲۰۰۲
آموزش دانشکده ۳۳۴۳۱۹۱۳ ۲۰۱۳
کارشناس علوم خاک - ۲۰۱۶
آزمایشگاه تغذیه دامی - ۲۰۴۰
گروه منابع طبیعی - -
گروه آب - ۲۰۱۴
آبدارخانه - ۲۰۰۴
اتاق خدمات - ۲۰۷۷
اتاق شورا - ۲۰۹۲
آزمایشگاه باغبانی - ۲۰۳۸
آزمایشگاه بیوتکنولوژی - ۲۰۵۶
آزمایشگاه جنگل - ۲۰۳۹
آزمایشگاه حشره شناسی - ۲۰۳۵
آزمایشگاه زراعت(رحمتی) - ۲۰۴۷
آزمایشگاه سم شناسی - ۲۰۴۱
آزمایشگاه شیمی خاک - ۲۰۷۹
آزمایشگاه علوم طیور - ۲۰۴۲
آزمایشگاه فیزیک خاک(خاک عمومی) ۳۳۴۳۱۹۱۷ ۲۰۷۱
آزمایشگاه قارچ شناسی - ۲۰۶۷
آزمایشگاه گیاه شناسی(طولابی) - ۲۰۴۷
آزمایشگاه مرتع و آبخیزداری - ۲۰۴۳
آزمایشگاه مرکزی - ۲۰۷۸
انبار و مسئول خدمات - ۲۰۱۰
انتظامات اداری - ۲۰۷۶
انتظامات خوابگاه - ۲۰۷۰
انتظامات درب ورودی - ۲۰۸۴
بسیج برادران - ۲۰۴۴
بسیج خواهران - ۲۰۲۴
خانه فرهنگ ۳۳۴۳۱۹۵۱ ۲۰۳۲
تحصیلات تکمیلی دانشکده - ۲۰۴۵
دفتر نهاد رهبری - ۲۰۲۸
روابط عمومی - ۲۰۹۲
سایت اداری طبقه بالا - ۲۰۰۳
سایت کامپیوتر(ملک محمدی) - ۲۰۸۱
سرپرست خوابگاه - ۲۰۹۱
مجتمع خوابگاهی ۳۳۴۰۰۱۹۳ ۲۰۹۱
سلف سرویس - ۲۰۹۳
کارپردازی دانشکده - ۲۰۲۱
کارشناس آموزش دانشکده - ۲۰۱۲
کارشناس گروه آب - ۲۰۱۴
کارشناس گروه باغبانی - ۲۰۰۹
کارشناس گروه توسعه و بیو سیستم - ۲۰۶۵
کارشناس گروه جنگل - ۲۰۶۳
کارشناس گروه خاک - ۲۰۱۶
کارشناس گروه زراعت - ۲۰۱۸
کارشناس گروه شیلات و محیط زیست - ۲۰۶۴
کارشناس گروه گیاهپزشکی - ۲۰۱۱
کارشناس گروه مرتع - ۲۰۶۲
کارشناس پژوهشی - ۲۰۱۵
کارگاه آموزشی - ۲۰۲۶
کتابخانه(خانم حیاتی) - ۲۰۵۱
کلینیک دامپزشکی - ۲۰۸۰
گلخانه - ۲۰۹۰
مخابرات - ۲۰۰۰-۲۰۰۱
معاونت پژوهشی - ۲۰۰۲
هماهنگی اساتید - ۲۰۵۲
دکتراحتشام نیا -دکترمومیوند - ۲۰۳۱
دکتراسماعیلی-دکتردانشور - ۲۰۲۲
دکتراکبرپور-دکترگراوند - ۲۰۳۴
دکترباجلان-دکترگودرزی-دکترنظریان - ۲۰۲۷
دکترترنیان-دکترزینی وند - ۲۰۶۶
دکترجعفری-دکتر عیسوند- دکتر اکبری - ۲۰۳۰
دکتر جلالی- دکتر بیرجندی - ۲۰۷۲
دکتر حقی آبی- دکتر حزباوی- دکتر شهبازی - ۲۰۸۱
دکتر حقی زاده - ۲۰۸۱
دکتر خسرو عزیزی(زراعت)- دکتر حیدری - ۲۰۰۶
دکتر خسروی نیا- دکتر آذرفر - ۲۰۵۷
دکتر دانشور- دکتر بنان - ۲۰۲۲
دکتر درویش نیا- دکتر نصرالهی - ۲۰۳۶
دکتر رضایی نژاد- دکتر موسوی فرد - ۲۰۳۷
دکتر سعیدی نیا- دکتر قنبری - ۲۰۰۸
دکتر سوسنی- دکتر عادلی - ۲۰۶۰
دکتر شاکرمی(گیاهپزشکی)- دکتر بازگیر - ۲۰۱۱
دکتر طهماسبی- دکتر پیله ور - ۲۰۶۹
دکتر عالینژادیان- دکتر محمدی - ۲۰۱۷
دکتر عبدالرضا احمدی- دکتر غلامرضایی - ۲۰۰۷
دکتر فیضیان- دکتر زاهدی - ۲۰۲۹
دکتر قبادی- دکتر نصری - ۲۰۸۸
دکتر کیانی- دکتر محمدزاده- دکتر پریزادیان - ۲۰۵۵
دکتر ماسوری- دکتر خالداری - ۲۰۵۹
دکتر متین فر- دکتر ملکی - ۲۰۵۳
دکتر ملک نیا- دکتر باده بان - ۲۰۶۱
دکتر نقوی- دکتر رحیمیان - ۲۰۷۰
دکتر هادی احمدی - ۲۰۵۰
دکتر یونسی- دکتر شاهی نژاد- دکتر ترابی - ۲۰۲۵
- - -
نام واحد شماره مستقیم داخلی
ریاست ۳۳۱۲۰۶۶۱ ۱۹۱۹
کارشناس مسئول ۳۳۱۲۰۶۶۱ ۱۹۰۲
مرجع - ۱۹۰۳
مخزن - ۱۹۰۴
فهرست نویسی - ۱۹۰۵
آبدارخانه - ۱۹۰۷
جستجوی منابع - ۱۹۰۸
آمفی تئاتر مرکزی ۳۳۱۲۰۱۱۳ ۱۹۱۱
مرکز آپا ۳۳۱۲۰۶۶۲ -
نام واحد شماره مستقیم داخلی
ریاست ۰۶۶۳۲۵۳۰۵۹۰-۱ ، فکس: ۰۶۶۳۲۵۳۰۲۵۵ ۲۲۰۲
امور مالی و اداری - ۲۲۰۸
آموزش - ۲۲۰۹
اتوماسیون و کتابخانه و فناوری - ۲۲۱۱
نگهبانی - ۲۲۱۲
نام واحد شماره مستقیم داخلی
ریاست ۰۶۶۳۲۷۲۱۷۲۵-۰۶۶۳۲۷۲۱۷۳۵-۰۶۶۳۲۷۳۲۳۹۹ ۲۳۰۶
امور مالی وکارپردازی - ۲۳۰۳
آموزش - ۲۳۰۴
کتابخانه - ۲۳۰۲
نگهبانی - ۲۳۰۴
امور فرهنگی - ۲۳۰۰
امور دانشجویی - ۲۳۰۱
دفتر ریاست - ۲۳۰۵
دانلود فایل ضمیمه
تلفن‌های دانشــگاه ۸-۹-۱۴۰۰
اندازه فایل : 30 KB
نوع فایل : docx