اطلاعیه

مدارک مورد نياز براي شرکت در مصاحبه آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (مخصوص پردیس خودگردان)

۱۳۹۳/۰۷/۰۹

بسمه تعالی


اطلاعيه دانشگاه لرستان درباره مدارک مورد نياز براي شرکت در مصاحبه آزمون ورودي دوره دکتري «Ph.D» (مخصوص پردیس خودگردان) سال 1393 و همچنین جدول زمانبندی مصاحبه دکتری در رشته های مختلف.
بدين وسيله از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (مخصوص پردیس خودگردان) سال 1393 مجاز به انتخاب رشته گرديده اند دعوت مي‌نمايد با توجه به نكات ذيل و مطابق برنامه زماني مشخص شده مربوط به هر كدرشته محل و همچنين جداول مندرج ، با در دست داشتن مدارك اعلام شده براي شركت در مصاحبه و ساير مراحل پذيرش به نشاني مشخص شده در جداول به موسسات ذيربط مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه براي شركت در مراحل فوق، به منزله انصراف داوطلب از پذيرش در كدرشته‌محل يا كدرشته‌محلهاي انتخابي مربوط تلقي مي‌گردد، ضمناً توجه داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي‌دارد.
(1) - داوطلباني لازم است قبل از مراجعه به محل مصاحبه مبلغ 400000 ريال (چهل هزار تومان) به شماره حساب 2709057718 (بنام پردیس خودگردان دانشگاه لرستان نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه لرستان) و اصل فيش واريز شده را به همراه مدارك مورد نياز به همراه داشته باشند و آنرا هنگام شركت در مصاحبه به مسوول ذيربط تحويل دهند.
تبصره :درصورتيكه براي چند كدرشته محل در يك دانشگاه، منحصراً از داوطلب يك نوبت مصاحبه بعمل آيد مي‌بايست بدون توجه به تعداد كدرشته‌ها مبلغ 400000 ريال (چهل هزار تومان) پرداخت گردد.
مدارك مورد نياز كه مي‌بايست معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند.
1ـ اصل مدرك كارشناسي ارشد (فوق‌ليسانس).
معرفي‌شدگاني كه دانشجوي سال آخر دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي هستند، مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 31/6/1393 فارغ‌التحصيل شوند (اصل گواهي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك مطابق فرم مندرج در صفحه 29 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون).
تبصره- آن‌دسته از دانشجوياني كه حداكثر تا تاريخ 30/11/1393 در يكي از مقاطع كارشناسي ارشد و يا دكتري حرفه‌اي فارغ‌التحصيل خواهند شد منحصراً مجاز به شركت در مصاحبه كدرشته محل‌هاي تحصيلي نيمسال دوم (بهمن‌ماه) مي‌باشند.
2ـ اصل مدرك كارشناسي (ليسانس): آن‌دسته از معرفي‌شدگاني كه فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ناپيوسته مي‌باشند علاوه بر اصل مدرك كارشناسي ناپيوسته، مي‌بايست اصل مدرك كارداني را نيز ارائه نمايند.
توجه: معرفي‌شدگاني كه به دلائلي قادر به ارائه اصل مدرك يا مدارك مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق نمي‌باشند، لازم است اصل گواهي فارغ‌التحصيلي تأييد شده توسط دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك را به همراه داشته باشند.
3ـ اصل شناسنامه و يا كارت ملي (براي تطبيق مشخصات شناسنامه‌اي معرفي‌شده با مشخصات اطلاعات ارسالي از سوي اين سازمان. )
4ـ اصل گواهي مبني بر اينكه عضو هيأت علمي رسمي قطعي و يا رسمي آزمايشي وزارت متبوع بوده كه به تأييد بالاترين مقام مسئول نيز رسيده باشد. (آن‌دسته از معرفي‌شدگان براي مصاحبه كه بر اساس مندرجات كارنامه آزمون و همچنين مندرجات فايل اطلاعات ارسالي كه توسط اين سازمان از طريق پرتال در اختيار مؤسسه قرار گرفته، متقاضي استفاده از سهميه مربي گرديده‌اند، موظف به ارائه گواهي معتبر در اين خصوص مي‌باشند). لازم به توضيح است مطابق ضوابط مربوط، منحصراً مربيان رسمي (آزمايشي يا قطعي) دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري يا ساير دانشگاه‌هايي كه داراي هيأت مميزه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فنّآوري باشند، مجاز به استفاده از سهميه «مربي» در آزمون نيمه‌‌متمركز پذيرش دوره پرديس‌هاي خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي در مقطع دكتري «Ph.D» سال 1393 مي‌باشند به عبارت ديگر مدرسان و اعضاء هيأت علمي پيماني، قراردادي، حق‌التدريس، دستياران آموزشي و ... اجازه استفاده از اين سهميه را ندارند.

      تذکرمهم: كليه معرفي‌شدگان لازم است در بازه زماني مجاز (8/7/1393 تا 14/7/1393)، فرم صلاحيتهاي عمومي مندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور را تكميل نمايند. بديهي است در صورت عدم تكميل فرم مربوط به صلاحيتهاي عمومي، وضعيت علمي آنان بررسي نخواهد شد.
5- کلیه مستندات مربوط به سوابق علمی ، آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی.
6 – دانلود و تکمیل فرمهای ذیل و ارائه آن به مسئول مربوطه. (از لینک پایین دریافت شود)۱۳۹۳/۰۷/۰۹ - ۰۰:۰۰
۴۳۶ بازدید