اطلاعیه

آگهي مناقصه عمومي عملیات احداث ساختمان های آموزشی و آزمایشگاه سایت دانشکده کشاورزی

 

‍‍ آگهي مناقصه عمومي شماره 4-95

           (دو مرحله اي)

 دانشگاه لرستان در نظر دارد عملیات احداث ساختمان های آموزشی و آزمایشگاه سایت دانشکده کشاورزی خود را واقع در شهر خرم آباد  را از طريق مناقصه عمومي دو مرحله ای  به  شركتهاي واجد شرايط كه صلاحیت و تجربه كافي در اين زمينه دارند با حداقل رتبه 4 ابنیه و 5 تاسیسات به شرح زير واگذار نمايد.

1-     آدرس مناقصه گزار: خرم آباد کیلو متر 5 جاده خرم آباد  بروجرد- دانشگاه لرستان .             

2-     شماره تلفن دانشگاه  : 33120110- 066 نمابر دبیرخانه کمیسیون معاملات :33120091-066

3-     موضوع مناقصه: عملیات احداث ساختمان های آموزشی و آزمایشگاه سایت دانشکده کشاورزی

4-  مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفي نامه مهر و امضاء شده از سوي شركت.

5-  مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر به مبلغ000/000/220ریال

6-     زمان دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گزار: از تاریخ درج آگهی لغایت روز یکشنبه مورخ 13/4/95 با مراجعه به دبیرخانه کمسیسون معاملات دانشگاه .

7-     آدرس محل تحويل اسناد مناقصه: دانشگاه لرستان دبیرخانه کمیسیون معاملات

8-     مهلت تحويل اسناد مناقصه: تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 19/4/95

9-     زمان برگزاري مرحله اول مناقصه: روز یک شنبه مورخ 20/4/95  ساعت 10 صبح.

10-     زمان برگزاري مرحله دوم مناقصه: روز چهار شنبه مورخ 23/4/95  ساعت 10 صبح.

11- محل برگزاري مناقصه: سالن جلسات حوزه ریاست 

12-ذكر شماره مناقصه روي پاكت الزامي است.

13- دانشگاه لرستان در رد يا قبول كليه پيشنهادها مختار است

14- دسترسي به اسناد مناقصه از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه  به نشاني www.lu.ac.ir امكان پذير مي باشد.

15- حضور نمايندگان شركت ها صرفا با معرفي نامه كتبي درمرحله دوم( بازگشايي پاكت قيمت (ج) ) بلا مانع مي باشد.

16- هزینه نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

 


۱۳۹۵/۰۴/۰۱ - ۰۰:۰۰
۴۴۹ بازدید