اطلاعیه

آگهی مناقصه انجام امور مربوط به تهیه و خرید مواد اولیه لازم برای طبخ و توزیع غذای دانشجویی

 

آگهی مناقصه عمومی شماره 5-95

 

1-   نام مناقصه گزار: دانشگاه لرستان .

2-   موضوع مناقصه : انجام امور مربوط به تهیه و خرید مواد اولیه لازم برای طبخ غذای دانشجویی و طبخ و توزیع

3-   واحد کار : مطابق شرایط مندرج در اسناد مناقصه .

4-   مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی معتبر به مبلغ 4000000000 ریال (چهارصد میلیون تومان)

5-   تاریخ و محل دريافت اسناد مناقصه : از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه تا روز شنبه مورخ 6/6/95  با مراجعه حضوری به دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه با معرفی نامه شرکت

6-   مدت اعتبار پیشنهادات : تا زمان اعلام برنده نهایی مناقصه .

7-   زمان و محل جلسه توجیهی : روز شنبه مورخ 6/6/95  دفتر معاونت دانشجویی دانشگاه

8-   آخرین مهلت ارائه مدارک و اسناد تکمیل شده جهت شرکت در مناقصه : تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۳) روز دوشنبه مورخ 8/6/95

9-   زمان ومحل بازگشایی پاکتهای مناقصه :

مرحله اول : راس ساعت    10 صبح روز سه شنبه  مورخ 9/6/95

مرحله دوم : راس ساعت  10   صبح روز  چهارشنبه  مورخ  10/6/95   

10-محل برگزاری جلسات: سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه لرستان

11 - نشانی مناقصه گزار : خرم آباد ،کیلومتر 5 جاده خرم آباد بروجرد، منطقه کمالوند،دانشگاه لرستان

12 هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد

 


۱۳۹۵/۰۵/۳۰ - ۰۰:۰۰
۴۳۶ بازدید