اخبار

برگزاری دو نشست ارائه طرح های مسئله محور اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان

۱۴۰۲/۰۸/۰۶

نشست های ارائه گزارش دو طرح کاربردی مسئله محور که مجری آن ها اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان بوده اند برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، این طرح ها در راستای ارتباط بین دانشگاه لرستان و جامعه براساس نیازهای مسئله محور تهیه شده اند.

دکتر سجاد رحیمی مقدم و دکتر ایوب عزیزی، دو عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان، مجری تهیه این طرح های کاربردی بوده اند.

رضا آساره، به عنوان نماینده معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، دکتر علی حیدر نصرالهی، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان، جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه لرستان در نشست های ارائه این طرح ها حضور داشت.

گروه ارتباط با جامعه و کارآفرینی دانشگاه لرستان زیرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه است.

نشست های مذکور در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان برگزار شدند.

عنوان طرح: ارزیابی اکولوژیک کشت گیاهان دارویی در مراتع مختلف استان لرستان.

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزادری استان لرستان.

مجری: دانشگاه لرستان.

پژوهشگر: دکتر سجاد رحیمی مقدم؛ عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه لرستان.

تاریخ شروع: مرداد 1401.

تاریخ اتمام: مرداد 1402.

خلاصه طرح: این تحقیق در راستای ارزیابی اکولوژیک کشت گیاهان دارویی در مراتع مختلف استان لرستان به منظور احیای مراتع و حفاظت از این گیاهان انجام شد.

گیاهان دارویی مورد بررسی در این تحقیق شامل آنغوزه، باریجه، شیرین بیان، کرفس کوهی و گل گاوزبان ایرانی بودند.

از قضاوت 15 کارشناس خبره جهت مقایسات زوجی و وزن دهی به پارامترهای اکولوژیک برای هر گیاه دارویی به روش دلفی استفاده شد و وزن هر کدام از گزینه ها و معیارها در نرم افزار Expert Choice11 تعیین شد.

جهت انطباق نیازمندي هاي محیطی گیاه دارویی با خصوصیات اراضی، از روش طبقه بندی شکست های‌ طبیعی جنکس (Natural breaks –Jenks) در نرم افزار ArcGIS استفاده شد.

مراتع استان لرستان از نظر پتانسيل و داشتن شرايط اكولوژيكي مناسب جهت رويش گياهان دارویی آنغوزه، باریجه، گل گاوزبان ایرانی، کرفس کوهی و شیرین بیان به سه كلاس؛ متوسط، خوب و خيلي خوب تقسيم شدند.

مراتع استان لرستان برای توسعه و کشت به ترتیب گیاهان دارویی آنغوزه، باریجه و کرفس کوهی مناسب بودند و کشت گل¬گاوزبان و شیرین بیان دارای محدودیت بیشتری بودند.

با این وجود با توجه به موقعیت جغرافیایی مراتع تناسب کشت گیاهان دارویی متفاوت بود که توصیه برای کشت هر گیاه دارویی باید بر اساس هر ناحیه جغرافیایی مورد بررسی باشد.

ذینفعان:

1_ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری.

2_ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

3_ مراکز آموزشی و پژوهشی از جمله دانشگاه ها و مراکز تحقیقات کشاورزان.

4_ دامداران و به طور کلی جوامع محلی.

عنوان طرح: بررسی ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ ذرت بر پایۀ سطوح مختلف برگ درخت پالونیا.

مجری: دکتر ایوب عزیزی؛ عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم دامی دانشگاه لرستان.

تاریخ تصویب طرح: اول اسفندماه 1401

تاریخ اتمام طرح: اول شهریورماه 1402

خلاصه طرح: کمبود منابع آبی از یک طرف و زیاد بودن نیاز آبی اغلب گیاهان علوفه‌ای رایج از طرف دیگر سبب شده است تا تولید علوفۀ با کیفیت در کشور به منظور تغذیۀ دام با محدودیت جدی مواجه شود.

بنابراین، یافتن و استفادۀ بهینۀ منابع علوفه‌ای جدید به منظور استفاده در تغذیۀ نشخوارکنندگان بسیار مورد توجه است.

یکی از منابع علوفه‌ای جدید که ممکن است دارای ارزش غذایی مطلوبی باشد استفاده از برگ درختان خانواده پالونیا می‌باشد.

این گیاهان به دلیل سرعت رشد زیاد و فتوسنتز شدیدی که مختص گیاهان C4 است و برگ‌های پهن با قطر حدود 90 سانتی‌متر شناخته می‌شوند.

برگ تولیدی هر درخت 8-6 ساله پالونیا به حدود 100 کیلوگرم می‌رسد که این پتانسیل زیادی جهت استفاده در خوراک دام است.

در پژوهش حاضر ارزش غذایی برگ پالونیا و سپس ترکیب شیمیایی، تولید گاز، هضم‌پذیری و فراسنجه‌های تخمیر برون‌تنی سیلاژ مخلوط سطوح مختلف برگ پالونیا و ذرت علوفه‌ای در شرایط برون‌تنی تعیین شد.

نتایج تحقیق نشان داد که برگ پالونیا دارای ارزش غذایی مطلوبی جهت استفاده در تغذیۀ دام به ویژه در شرایط کمبود منابع پروتئینی به عنوان یک منبع علوفه‌ای جدید است. به‌علاوه، سیلو کردن سطوح مختلف برگ پالونیا مخلوط با ذرت علوفه‌ای به عنوان یک روش نگهداری برای آن قابل توصیه است و سبب بهبود محتوای نیتروژن و کربوهیدرات‌های غیر فیبری سیلاژ نیز می‌شود.

گزارش تصویری

۱۴۰۲/۰۸/۰۶ - ۰۹:۰۶
۱۱۳۲ بازدید