اخبار

کارگاه محیط زیست برای دانش آموزان ابتدایی توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان برگزار شد

۱۴۰۲/۰۸/۱۶

همزمان با ایام گرامیداشت روز دانش آموز، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان کارگاه آموزش محیط زیست را برای جمعی از دانش آموزان ابتدایی شهرستان خرم آباد با همراهی اعضای خانه محیط زیست این دانشگاه برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه لرستان، در راستای گسترش ارتباط کاربردی و مسئله محور بین دانشگاه با بخش های مختلف جامعه، این کارگاه با تدریس دکتر مرتضی قبادی، عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان برگزار شد.

دکتر مرتضی قبادی، موضوعات گوناگون آموزشی همچون زباله و مدیریت پسماند، اهمیت آب و خاک، جنگل، طبیعت، حیات وحش، تنوع زیستی، مدیریت مصرف انرژی و ... را به زبان ساده مختص دانش آموزان مقطع ابتدایی مطرح کرد تا دانش آموزان از سنین کودکی با مفاهیم مرتبط منابع طبیعی و محیط زیست آشنا شوند.

همچنین دکتر قبادی مطالبی را درباره این گزاره که صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست یک وظیفه همگانی است برای دانش آموزان بیان کرد.

دانش آموزان نیز پرسش های خود را درباره مفاهیم محیط زیستی مطرح کردند و دکتر قبادی د راین کارگاه گفت وگومحور به پرسش های دانش آموزان پاسخ داد.

در همین رابطه، دکتر علی حقی زاده، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان به خبرنگار ما گفت: «برگزاری اینگونه کارگاه ها در راستای مسئولیت های اجتماعي دانشگاه در آگاه سازی آینده سازان به منظور حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی است».

دکتر حقی زاده تشریح کرد: «حفاظت از محیط زیست رفتاری است که باید از کودکی آموخته شود تا به یک باور ذهنی تبدیل شود؛ این باور کودک را موظف می کند تا از یگانه زیستگاهی که در آن زندگی می کند به بهترین شکل ممکن پاسداری کند».

وی اظهار داشت: «دوران ﮐﻮدﮐﯽ اﻫﻤﯿـﺖ زﯾـﺎدی در اﯾﺠـﺎد ﻧﮕـﺮشﻫـﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ دارﺪ و آﻣﻮزش محیط زیست در اﯾـﻦ دوران راﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻧﮕﺮش های محیط زﯾﺴﺘﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. نگرش های ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ در دوران ﮐـﻮدﮐﯽ ﺷـﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ مادام اﻟﻌﻤﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴـﺘﻨﺪ».

36


۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۱۰:۳۶
۳۲۸ بازدید