06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨

امروز

فرم های دکتری

فرم های ویژه دکتری

   دانلود : فرم_تأیید_همانندجویی1..pdf           حجم فایل 153 KB
   دانلود : فرم_ناظر.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : نسخه_ارزشیابی_واتر_مارک_مخصوص_آموزش_.docx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : فرم_ارزشیابی.doc           حجم فایل 43 KB
   دانلود : دعوت_نامه_ناظر.docx           حجم فایل 42 KB
   دانلود : دستور_العمل_فرم_های__پایان_نامه._(2).docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : داور_داخلی_2.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : داور_خارجی.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : پرداخت_حق_الزحمه.doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود : برگ_ارزیابی_نهایی.doc           حجم فایل 56 KB
   دانلود : اطلاعیه_دفاع.doc           حجم فایل 36 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات