06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٢٨ دی ١٣٩٩

امروز

فرم های دکتری

فرم های ویژه دکتری

   دانلود : نامه_تحصیلات_تکمیلی.doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم_ناظر.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : دعوت_نامه_ناظر.docx           حجم فایل 42 KB
   دانلود : داور_داخلی_2.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : داور_خارجی.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : اطلاعیه_دفاع.doc           حجم فایل 36 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات