06633120618

تلفکس

fac.sci[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨

امروز

فرم های دکتری

فرم های ویژه دکتری

   دانلود : برگه_ارزیابی_رساله_دکتری.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود : -_پیشنهادنامه_ی_برگزاری_جلسه_دفاع_دکتری.pdf           حجم فایل 345 KB
   دانلود : مالکیت_و_اصالت_پارسا_25133.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود : دستورالعمل_نگارش.doc           حجم فایل 2014 KB
   دانلود : تأیید_استاد_راهنما_ساخت_پی_دی_اف__25135.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : فرایند_ثبت_در_ایرانداک_و_کتابخانه_ملی.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : صورتجلسه_دفاع_انگلیسی.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : کاربرگ_شماره_4_دکتری_25155.pdf           حجم فایل 199 KB
   دانلود : کاربرگ_تأیید_همانندجویی_24262.pdf           حجم فایل 153 KB
   دانلود : کاربرگ_2.pdf           حجم فایل 278 KB
   دانلود : پیش_دفاع.pdf           حجم فایل 387 KB
   دانلود : پرداخت_حق_الزحمه_داوری_خارجی_22499.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود : پروپوزال_دکتری_14470_19872_19912_(1).doc           حجم فایل 79 KB
   دانلود : فرایند_دفاع_دکتری.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود : فرایند_ثبت_در_ایرانداک.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : ثبت_درخواست_دفاع_در_سامانه_گلستان.docx           حجم فایل 11 KB
   دانلود : اطلاعیه.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : اطلاعات_لازم.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود : فرم_تأیید_همانندجویی1..pdf           حجم فایل 153 KB
   دانلود : فرم_ناظر.docx           حجم فایل 20 KB
   دانلود : فرم_ارزشیابی.doc           حجم فایل 43 KB
   دانلود : دعوت_نامه_ناظر.docx           حجم فایل 42 KB
   دانلود : داور_داخلی_2.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : داور_خارجی.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : پرداخت_حق_الزحمه.doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود : اطلاعیه_دفاع.doc           حجم فایل 36 KB

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات