Ar En

دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه لرستان در سال 1382 تأسیس گردیده است. این دانشکده شامل یک ساختمان اداری آموزشی است که در پردیس اصلی دانشگاه لرستان قرار دارد که واحدهای ادارای و آموزشی دانشکده همه در این ساختمان قرار دارند .دانشکده فنی و مهندسی در ابتدا در سال 82 با 3 گروه آموزشی کار خود را شروع نموده که بتدریج تعداد گروههای آموزشی افزایش داشته و هیات علمی گروه بیشتر شده است  . هم اکنون دارای 8 گروه آموزشی می باشد که این گروه ها در مقطع کارشناسی دارای8 رشته و گرایش ، در مقطع کارشناسی ارشد دارای 5 رشته و گرایش و در مقطع دکتری دارای 2 رشته گرایش می باشد. در حال حاضر 33 عضو هیات علمی در رشته های موجود در این دانشکده مشغول به امر آموزش و تربیت دانشجویان هستند.

گروههای آموزشی دانشکده فنی و مهندسی عبارتند از :

گروه آموزشی برق

گروه آموزشی عمران

گروه آموزشی معدن

گروه آموزشی مکانیک

گروه آموزشی پلیمر

گروه آموزشی شهر سازی

گروه آموزشی کامپیوتر

که گروه آموزشی برق شامل 2 گرایش الکترونیک و قدرت میباشد که گروه برق- الکترونیک در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته در 2 گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک و افزاره های میکرو و نانو الکترونیک و دکتری تخصصی برق - الکترونیک دانشجو دارد .

همچنین گروه برق قدرت در مقطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته در 2 گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی و سیستمهای قدرت و دکتری تخصصی برق - قدرت دانشجو دارد .

لازم بذکر است که گروههای آموزشی مهندسی عمران و مهندسی معدن و مهندسی کامپیوتر در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجو دارند و گروههای آموزشی مهندسی شهر سازی و مهندسی پلیمر در مقطع کارشناسی پیوسته دانشجو دارند .