06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩

امروز

معرفی گروه

معرفی گروه

این گروه از سال 1378 و با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و زیر نظر دانشکده ادبیات کار خود را آغاز نمود . با تاسیس دانشکده علوم اقتصادی و اداری این گروه به دانشکده جدید پیوست و هم اکنون با سه نفر استادیار تمام وقت و 5 نفر بورسیه دوره دکتری از دانشگاههای معتبر داخلی مشغوا ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در دو مقطع کارشناسی اقتصاد بازرگانی  و دکتری اقتصاد بخش عمومی می باشد .

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات