06633120102

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

شنبه ٢١ تير ١٣٩٩

امروز

تقویم دانشگاهی

به اطلاع دانشجویان میرساند که تقویم آموزشی نیم سال اول 97-98 دانشکده علوم اقتصاد و اداری دانشگاه لرستان بشرح زیر میباشد :


انتخاب واحد : 1397/06/17 لغایت 1397/6/23

شروع کلاسها : 1397/06/24

ترمیم :1397/06/24 لغایت 1397/06/25

حذف اضطراری : 1397/07/01 لغایت 1397/09/30

پایان کلاسها : 97/3/17

امتحانات : 1397/10/15 لغایت1397/10/27

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات