06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

سه شنبه ٠١ مهر ١٣٩٩

امروز

مدیر گروه

alizadeh

دکتر رضا سپهوند

رشته تحصیلی: مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني

رتبه علمی:دانشیار

ایمیل: sepahvand.re@lu.ac.ir

تلفن تماس:------

صفحه شخصی دکتر سپهوند

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات