06633120112

تلفکس

eco[a]lu.ac.ir

پست الکترونیک

يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩

امروز

مدیر گروه

alizadeh

دکتر محمد علیزاده

رشته تحصیلی: اقتصاد- گرایش بخش عمومی

رتبه علمی: استادیار

ایمیل: Alizadeh.m@lu.ac.ir

تلفن تماس: 066-33120000

صفحه شخصی دکتر علیزاده

خدمات الکترونیکی

سیسستم جامع آموزش
سامانه تغذیه
سامانه ایمیل
سامانه مگاپیپر
کتابخانه
سامانه نشریات